Dalyvaujame Europos Sąjungos projekte dėl mokinių profesinio veiklinimo

Viešoji įstaiga Jonavos greitosios medicinos pagalbos stotis, atsiliepdama į Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro kvietimą pasirašė bendradarbiavimo sutartį, pagal kurią padės mokiniams aktyviai pažinti įstaigoje esančias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes realioje darbo aplinkoje, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją bei planuoti būsimą karjerą.

Ši veikla vykdoma įgyvendinant 2007-2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą" VP1-2.3-ŠMM-01-V priemonės „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra" valstybės projektą „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)".

Mes manome, kad tai dar viena puiki galimybė įstaigai prisistatyti, parodyti savo veiklos sritį ir kas svarbiausia, pasiekti plačią, įvairius šalies regionus apimančią mokinių auditoriją, ateities darbuotojus, atskleisti naujus talentus, padėti mokiniams priimti labai svarbius sprendimus dėl jų būsimo darbo. Taip pat manome, kad savo indėliu prisidėsime prie atotrūkio tarp mokslo ir darbo mažinimo, atkreipsime švietimo sistemos dalyvių dėmesį į savo įstaigoje esančias profesijas, specialistų poreikį.

Pati įstaigos veikla projekte apims mokinių profesinį veiklinimą – tai veikla, kuria bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams (5-12 klasių) padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją bei planuoti būsimą karjerą. Šiame projekte profesinis veiklinimas apima tokias formas: mokinių pažintinius vizitus į įmones/įstaigas/organizacijas; profesinio veiklinimo patyriminius vizitus – mokinių asistavimą/stažuotę (ne ilgiau kaip vienos dienos); ir intensyvų profesinį veiklinimą (praktikos, kitos – ilgesnės nei 1 dienos – mokinio profesinės veiklos). Pažintinis vizitas – mokinių supažindinimas ir susipažinimas su kasdieniu įmonės/įstaigos/organizacijos darbu, pagrindinėmis veiklomis, vidaus tvarka. Patyriminis vizitas – mokinio bendradarbiavimas su tam tikros srities specialistu pasirinktoje įmonėje/įstaigoje/organizacijoje ir dalyvavimas/asistavimas padedant atlikti leistinas pagal amžių ir darbų specifiką profesines veiklas (ne ilgiau kaip 1 dieną). Intensyvus profesinis veiklinimas – tai ilgesnė negu 1 dienos veikla/praktika, kurios metu mokiniai tam tikrose įmonėse/įstaigose/organizacijose atlieka pagal amžių ir darbų specifiką leistinas profesines veiklas.

Šių metų spalio 23 dieną vykdydami projektą pažintiniam vizitui jau priėmėme 11 Jonavos rajono Kulvos Abraomo Kulviečio pagrindinės mokyklos moksleivių. Vizito metu jie buvo supažindinti su įstaigos veikla, jos turima įranga, naudojamomis medicinos priemonėmis. Vizito metu buvo atsakyta į visus moksleivių klausimus.

Projekto įgyvendinimo metu įstaiga planuoja ne rečiau kaip kartą per mėnesį priimti ne tik mokinių grupes pažintiniams vizitams, bet ir pakviesti po vieną ar du mokinius patyriminiams vizitams bei intensyviems profesiniams veiklinimams.